Internacionalni Anti Stres Centar
Dobrodošli na IASC internet prodavnicu. U prilici smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda iz domena zdravlja i lepote (proizvodi za porodično zdravlje, za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, kozmetičkim salonima, fitnes i spa centrima), knjige, kao i obrazovanje na licenciranim stručnim i popularnim edukativnim kursevima i seminarima.
O Nama GOTOVINSKA SNIZENJA Načini Plaćanja Cenovnik
Video Galerija Kontakt Prodajna Mesta Informacije
Kućni Aparati Profesionalni Aparati Kursevi & Obuke Publikacije & Knjige
  Početna stranica » Katalog » Publikacije & knjige »
Odjava
|
Korpa
|
Blagajna
Kategorije
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
Novi proizvodi više o ...
TENS anti-bol stimulator BD-7900
TENS anti-bol stimulator BD-7900
0 din
Valute
Komentar više o ...
Napiši komentarNapiši ocenu ovog proizvoda!
Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007 0 din Verzija za stampu
 
Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007


Narucite telefonom (011) 78-38-111
(065) 39-73-798

Objašnjenja manje poznatih pojmova

 

Akupunkturni sistem – Kineski koncept sistema energetsko-informacionih kanala/meridijana i tačaka, odgovoran za psihosomatsko zdravlje i bolest čoveka. Tehnikama akupunkture (odgovarajuće stimulacije tačaka iglama ili drugim stimulusima) moguće je preventivno ili kurativno balansiranje akupunkturnog sistema u ravnotežno zdravo stanje.

 

Akupunkturno/nervni pragovni filter – Energetska barijera od oko 80 meV/neuron, koju je potrebno savladati pri kodiranju informacija sa praktično bez-pragovnog makroskopskog kvantnog nivoa akupunktur-nog sistema na pragovni makroskopski klasični nivo nervnog sistema.

 

Anticipativna svojstva – Ekstra-senzorna svojstva direktnih uvida o mogućim budućim događajima, kao rezultat trans-personalnog kontakta mentalno-adresirane svesti (u prelaznim i izmenjenim stanjima svesti, v. dole) sa asocijativno-povezanim sadržajem prostorno-vremenske mreže povezane-sa-poljem kolektivne svesti (v. dole). B lisko povezana sa astralnim projekcijama ili ekstra-senzornom percepcijom (v. dole).

 

Arhetipovi – Koncept slavnog psihologa Karla Gustava Junga, koji se odnosi na informacione sadržaje kolektivnog nesvesnog ljudske vrste, poput mitova, religijskih i drugih simbola i sl., kojima i čovekova individualna svest ima pristup u izmenjenim i prelaznim stanjima svesti.

 

Astralne projekcije – Ezoterijski koncept trans-personalnog tuneliranja mentalno-adresirane svesti u udaljene prostorno-vremenske tačke, bez ikakvih prostorno-vremenskih barijera. Blisko povezane sa anticipa-tivnim svojstvima (v. gore) ili ekstra-senzornom percepcijom (v. dole).

 

Astralno telo – Ezoterijski koncept povezan sa suptilnijim energetskim telom, koje se identifikuje kao duša u svetskim religijskim i ezoterijskim sistemima.

 

Atman – Hinduistički koncept božanske manifestacije u formi svetske duše ili u niverzalnog ja, koje postoji u svemu: predmetima, drveću, životinjama i ljudima, mada ono nije svuda realizovano u istom stepenu.

Biblijski kod – Matematičko otkriće da Mojsiju predato Petoknjižje Starog zaveta (jevrejska Tora) u svom izvornom obliku kodira sve istorijski proverljive ličnosti i događaje, zadate u formi ključnih reči, koje se nalaze kompjuterskim pretraživanjem Petoknjižja/Tore ekvidis-tantnim preskokom slova.

 

Braman – Hinduistički koncept najvišeg Boga, u svom nemanifesto-vanom i nediferenciranom jedinstvu, koji sadrži sve mogućnosti pre božanskog stvaranja. Apsolutna samo-svesna inteligencija u bez-prostornoj i bez-vremenoj potencijalnosti. Nedostupna ljudskoj spoznaji i razumevanju sve dok smo utemeljeni u nižim svetovima manifestacije.

 

Determinizam – Predodređenost događaja zadatim početnim stanjem Kosmosa kao celine ili nekog njegovog fizičkog podsistema.

 

Ejdetske slike – Psihološki koncept potpune kontrole vizualizacije objekata u svesti, u statičkoj ili dinamičkoj formi, poput onog koji se postiže vizualizacijom posle dugotrajne meditativne prakse.

 

Ekstrasenzorna percepcija – Ezoterijski koncept direktne percepcije udaljenih ljudi ili objekata, kroz trans-personalne komunikacije mentalno- adresirane svesti (u prelaznim i izmenjenim stanjima svesti, v. dole) bez prostorno-vremenskih barijera (blisko povezano sa astralnim projekci-jama ili anticipacijama, v. gore).

Elektromagnetika – Oblast fizike koja izučava pojave vezane za elektro-magnetno polje i njegove interakcije sa pokretnim i nepokretnim naelek-trisanim česticama ili materijalima. Primena elektromagnetike dovela je do velikog razvoja elektrotehnike u poslednjih 150 godina.

 

Entropija – Termodinamička mera neuređenosti višečestičnog sistema. Njoj komplementarna mera uređenosti sistema jeste informacija, koja se definiše i u klasičnom obliku (Šenonova) i u kvantnom obliku (fon Nojmanova).

 

Epistemologija – Filozofska disciplina, koja se bavi teorijom naučnog saznanja.

Fraktali – Matematičko-fizički objekti, koji imaju ponavljajuću hije-rarhijsku samosličnu strukturu, što u širem smislu podseća na kvantno-holografsku hijerarhijsku informacionu strukturu svakog kvantnog sistema, uključujući hijerarhiju kolektivna svest/individualna svest-akupunkturni sistem/ćelija.

 

Genom – Skup svih gena u jednoj ćeliji, koji nosi kompletnu naslednu informaciju o celom organizmu i njegovom ontogenetskom (embrio-nalnom i morfogenetskom) razvoju i regeneraciji. Sve ćelije jednog biološkog organizma imaju isti genom, samo što ćelije različitih tkiva imaju različitu ekspresiju genoma, odnosno u njima funkcionišu različiti enzimi koji kontrolišu ovaj proces.

 

Gresi – Nastaju kao posledica vezivanja čoveka za materijalne nivoe stvarnosti, a potom posle smrti onemogućavaju duši/duhu nesmetani prolazak kroz sve kapije mitarstava (pod kontrolom mitara/carinika/ demona greha) do Carstva nebeskog, prema svetototačkim pravoslavnim iskustvima.

 

Hedonizam – Telesno uživanje, koje dovodi do stvaranja jakih emocionalno-mentalnih grehovnih veza sa svetom.

 

Hinduizam – Drevna preko 4.000 godina stara indijska religijska tradicija bez poznatog osnivača, kao potpuno decentralizovani sistem bez formalnih institucionalnih dogmatskih kontrola, uz jedini zahtev za prihvatanje autoriteta Veda, koje pak takođe zahtevaju intenzivno individualno angažovanje i proveru njihovih istina kroz lično medita-tivno iskustvo.

 

Holistička psihosomatika – Koncepcija da psihosomatsko zdravlje i bolest organizma nisu samo rezultat uzročno-posledičnih mehanizama ekspresije genoma odozdo na gore (tzv. upward causation), već i povratnih uzročno-posledičnih mehanizama uticaja odozgo na dole (tzv. downward causation), što je u skladu i sa empirijskom činjenicom da se makroskopskom akupunkturnom regulacijom organizma može uticati na genetski nivo morfogeneze i na potonji oporavak organizma.

 

Hopfildove klasične neuronske mreže – Jedan od najpoznatijih i naj-jednostavnijih tipova modela klasičnih veštačkih asocijativnih neuron-skih mreža, čija memorijska stanja (tzv. memorijski atraktori) predsta- vljaju minimume na hiperpovrši energija-stanje ovakve neuronske mreže, koji postaju utoliko dublji ukoliko ih mreža bolje memoriše.

 

Hopfildove kvantno-holografske neuronske mreže – Generalizacija modela veštačkih asocijativnih neuronskih mreža u kvantnom slučaju, kada se pokazuje da se svaki kvantni sistem u tzv. Fejnmanovoj verziji kvantne mehanike ponaša kao Hopfildova kvantno-holografska neuronska mreža, čija memorijska stanja predstavljaju minimume na hiperpovrši energija-stanje (u tzv. okupacionom bazisu stanja druge kvantizacije) ovakve neuronske mreže, koji postaju utoliko dublji ukoliko kvantni sistem sadrži više kvanata u odgovarajućem stanju.

 

Indeterminizam – Nepredodređenost događaja zadatim početnim stanjem otvorenog kvantnog fizičkog sistema, usled probabilističke (određene zakonima verovatnoće!) prirode interakcije sa svojim okruženjem, odnosno sa mernom aparaturom.

 

Iscelenja čudesna – Tip spontanog izlečenja pod uticajem lične ili posredne molitve za ozdravljenje obolelog. Mnogobrojna medicinski dokumentovana iscelenja tog tipa registrovana su u francuskom sveti-lištu u Lurdu, a i u našoj tradiciji su poznati mnogi manastiri sa moštima svetaca sa sličnim isceljujućim efektima posle upućenih molitvi za ozdra- vljenje obolelog.

 

Iscelenja hipnotička Tip spontanog izlečenja pod uticajem post-hipnotičke emocionalno-pozitivne sugestije hipnotisanog subjekta.

 

Iscelenja vizualizirajuća – Tip spontanog izlečenja pod uticajem emocionalno pozitivne vizualizacije ozdravljenja svog organizma.

 

Isihazam – Monaški pravac ortodoksnog pravoslavnog hrišćanstva, kano-nizovan učenjem vizantijskog svetitelja sv. Grigorija Palame, po kome je dostizanje spiritualnog spasenja, odnosno Carstva Božj eg , moguće jedino kroz stalno praktikovanje molitve.

Izmenjena stanja svesti – Različita stanja svesti (REM brzotalasna (β) moždana faza sanjanja, meditacija (θ, α, β) , hipnoza ( α , β ), drogiranost ( β ), šizofrenija ( β ), klinička smrt (-)...) karakterisana drastično izmenjenim osećajem ubrzanog proticanja subjektivnog vremena u odnosu na objektivno laboratorijsko vreme, kao i halucinantnim mešanjem normalno svesnih i nesvesnih sadržaja, i ponekad spontanim mentalno-adresiranim (u prelaznim stanjima svesti, v. gore) ekstra-senzornim percepcijama nekog prostorno-vremenski udaljenog okruženja ili stanja kolektivne svesti . U tom smislu bi izmenjena stanja spadalau van-telesna stanja svesti, sa (kvantno-holografskim) kvantno-koherentnim paralelnim procesiranjem informacija (v. dole) na nivou dislociranog dela akupunkturnog sistema/svesti, kasnije klasično-redukovanim pri povratku u telesno okruženje (i potom pojačavanim i verbalno racionalizovanim do nivoa nervnog sistema, ukoliko bi uspevali da savladaju barijere akupunkturno/nervnog pragovnog filtra (v. gore) i moždanog fronto-limbičkog prioritetnog filtra (v. dole), mada srazmerno retko i to u formi ujutru pojačanog ’lucidnog sna’ (v. dole) posle prethodno mentalno adresirane molitve ili mentalno adresiranog ’emocionalno obojenog’ pitanja pred spavanje).

 

Jin-Jang polariteti – Drevni kineski koncept, prema kome sve u prirodi funkcioniše kao dinamički sklad jin-jang polariteta (žensko-muško, hedonizam-spiritualnost, stvaranje-razaranje, pasivno-aktivno, ...). U okultizmu smatrana je najvećom tajnom neutralizacija primarnih (za svakog pojedinca specifičnih) praiskonskih polariteta, kojom se osveš-ćava fundamentalna životna igra između njih, koja se potom posmatra bez (često traumatičnog) emotivnog uživljavanja, jer ih čovek dalje sagledava kao jedan praiskonski polaritet u drugom i obrnuto, tj. oni postaju ‘nepodeljeno jedno’ kao deo (kvantno-holografskog) implicitnog poretka (v. dole).

 

Joga Sutre – Oko 2.300 godina stara knjiga aforizma o jogi, hindui-stičkog mudraca Patanjđalija, sa sistematizovanim učenjem kako spoznati Boga. Smatra se za najbolju i najautoritativniju kompilaciju i refor-mulaciju spiritualnih disciplina i tehnika meditacije iz drevne vedske tradicije.

 

Joga – Ponovno sjedinjenje duše sa božanskim duhovnim praizvorom (v. dole i značenje religije), sa Bramanom u hinduizmu, kroz dostizanje stanja ispražnjene svesti (nirvane) tokom duge meditativne prakse uklanjanja svih konfliktnih, posesivnih ili hedonističkih emocionalno-mentalnih karmičkih veza sa svetom.

 

Karma – Hinduistički koncept spiritualnih opterećenja koja svojim vezivanjem za ovozemaljski svet, predstavljaju motor ponovnih rađanja kroz nove reinkarnacije duše, sve dok se ne otplati karma, odnosno ne rasterete spiritualna opterećenja. U drugom velikom indijskom religijskom sistemu, Budizmu, nastalom pre 2.600 godina, ne govori se eksplicitno o cikličnoj reinkarnaciji duše, već o prenosu karme kroz generacije, što je bliže konceptu prenosa greha na naredne generacije u Hrišćanstvu.

 

Kvantna gravitacija – Još nedovršena fizička teorija koja treba da objedini kvantnu fiziku i gravitaciju.

 

Kvantna holografska paradigma – Učenje kvantnog fizičara Dejvida Boma i neurofiziologa Karla Pribrama, da bi Univerzum mogao biti džinovski kvantni hologram, vrsta konstrukta uma na granici subjekat/ objekat, koje relativizira pitanje da li objektivna stvarnost postoji ili fluktuira između (kvantno-holografskog) implicitnog i (klasično-reduko-vanog) eksplicitnog poretka.

 

Kvantna mehanika – Fizika mikrosveta koja fizičkim stanjima kvantnih sistema pridružuje tzv. talasne funkcije, fizičkim opservablama kvantnih sistema tzv. operatore, merenjima fizičkih opservabli daje samo probabi-lističko predviđanje (nejčešće diskontinualnih tj. kvantnih) rezultata merenja uz principijelnu kvantnu neodređenost istovremeno merenih vrednosti tzv. komplementarnih opservabli, dok mikro-česticama pridružuje dualna čestično-talasna svojstva čije ispoljavanje zavisi od karaktera fizičkog eksperimenta.

 

Kvantna neuronska holografija – Povezana sa procesiranjem infor-macija Hopfildovim kvantno-holografskim neuronskim mrežama (v. gore).

 

Kvantna teorija dekoherencije – Blisko povezana sa problemom kvantnog kolapsa (v. dole) superpozicije kvantno koherentnih stanja (v. dole) u klasično redukovana stanja (v. dole) otvorenog kvantnog sistema, u procesu opservacije (merenja) komplementarnim (kvantnim) okruženjem.

 

Kvantni hologram – Kvantno-holografska memorija kvantnog sistema, koja omogućava na izlazu Hopfildove kvantno-holografske neuronske mreže sukcesivnu rekonstrukciju talasnih funkcija memorijskih stanja (kompletnih, i amplitude i faze!) pri prepoznavanju talasnih funkcija stanja pokazanih na njenom ulazu (što je u osnovi svake holografije, ali je ovde sve pojednostavljenije u odnosu na standardnu lasersku holografiju, koja zahteva tzv. koherentne referentne i predmetne laserske snopove).

 

Kvantni kolaps – Prevođenje kvantno koherentne superpozicije stanja (otvorenog) kvantnog sistema u jedno od svojstvenih stanja neke fizičke opservable u procesu opservacije (merenja) komplementarnim (klasičnim ili kvantnim) okruženjem. Jedno od rešenja problema (nelinearnog) kolapsa predložio je Penrouz u gravitaciono-indukovanoj redukciji talasnog paketa (superpozicije stanja) , u kojem gravitaciono polje aparature uključeno u superpoziciju korespodentnih mogućih probabilističkih stanja ( kvantne) merne aparature implicira superpoziciju različitih prostorno- vremenskih geometrija, pa kada ove geometrije postanu dovoljno različite (na Plank- Vilerovoj skali ~ 10 -35 m) to implicira prestanak standardne probabilističke superpozicije stanja kvantni sistem/merna aparatura (kvantno nedefinisane u striktno razdvojenim prostorno-vremenskim geometrijama) pa Priroda mora izabrati jedno od njih čime izaziva objektivnu redukciju talasnog paketa.

 

(Kvantno)holistička globalna psihosomatika – Povezana sa memorijskim atraktorima kvantno-holografske prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti, kao psihosomatskim kolektivnim poremećajima koji predstavljaju generalizovane (kvantno)holističke povezane-sa-poljem zapise (uključu-jući isihastičkom-molitvom konačno-reprogramabilna inter-personalna opterećenja), sa religijsko/društvenim implikacijama o neophodnosti trans-personalnog spiritualnog kvantno-holografskog brisanja svih nepoželjnih kolektivnih memorijskih atraktora ( koji će nereprogramirani molitvom vremenom dovesti do psihosomatskih bolesti ili međuljudskih sukoba u ovoj i/ili narednim generacijama kojima se trans-personalno prenose).

 

(Kvantno)holistička lokalna psihosomatika – Povezana sa memorijskim atraktorima kvantno-holografskog makroskopskog kvantnog akupunktu-rnog sistema/individualne svesti, kao psihosomatskim individualnim poremećajima koji predstavljaju (kvantno)holografske zapise povezane-sa-akupunkturnim elektromagnetnim poljem, koji će se (kvantno) holog-rafskim projektovanjem na nivou ćelije za godinu-dve somatizovati izazivajući različite poremećaje ekspresije morfogeneze (ukazujući da su psihosomatske bolesti evidentno holističkog kvantno-informacionog porekla, pa se zato lokalno delujućim lekovima mogu samo ublažavati simptomi ali ne i uzroci ovih bolesti).

 

Kvantno koherentna stanja – Kvantna stanja fizičkog sistema opisana svojstvenim talasnim funkcijama ili njihovim superpozicijama.

 

(Klasično-redukovani) eksplicitni poredak – Bomov teorijski koncept po kome je klasična stvarnost samo jedna trenutno manifestovana (ekspli-citna) kvantna alternativa iz kvantno-holografske superpozicije (tzv. kvantnog propagatora) svih kvantnih alternativa.

 

(Kvantno-holografski) implicitni poredak – Bomov teorijski koncept po kome je dublja kvantno-holografska stvarnost klasično ne-manifestovana (implicitna) kvantno-holografska superpozicija (tzv. kvantni propagator) svih kvantnih alternativa.

 

Klasično redukovana stanja – Kvantna stanja fizičkog sistema opisana tzv. statističkim operatorom/matricom gustine tzv. projektora svojstvenih stanja ponderisanih verovatnoćama njihove realizacije u procesu statis-tičke opservacije (merenja) neke fizičke opservable komplementarnim okruženjem.

 

Kolektivna svest – Stanje Bogo-svesti, Hristove svesti, Apsolutne svesti ili Kosmičke svesti, koje su kroz molitvene ili meditativne prakse, polazeći od najnižeg stanja individualne ego-svesti, kroz razna među-stanja dosezali mistici svih tradicija.

Kolektivno nesvesno – Koncept slavnog psihologa Karla Gustava Junga, koji nosi informacione sadržaje ljudske vrste (tzv. arhetipove, v. gore), kojima i individualna svest ima pristup u izmenjenim i prelaznim stanjima svesti.

 

Kreativnost – Nedovoljno rasvetljeni psihološki fenomen novih dubokih uvida u nauci i umetnosti, koji se odigrava na podsvesnom nivou, blisko povezan sa anticipativnim svojstvima i astralnim projekcijama (v. gore). Tesline introspektivne dobro dokumentovane analize kreativnih faza, sa neobičnom mentalnom kontrolom vizija aparata u formi ejdetskih slika (v. gore), ukazuju na njegovu budnu meditativnu kontrolu prelaznih stanja svesti (v. dole) i izmenjenih stanja svesti (v. gore), sa mentalnim adresiranjem asocijativno povezanog problema-sa-rešenjem na nivou kvantno-holografske kolektivne svesti (što budi asocijacije i na Jungove arhetipove ili Platonov svet ideja).Slični uslovi postoje u prelaznim stanjima svesti pri uspavljivanju, sa intenzivnom koncentracijom na rešavani problem, uz potonje jutarnje pojačanje dobijenog asocijativno povezanog odgovora u formi simboličkog ‘lucidnog sna’ (v. dole), kojeg treba pravilno interpretirati u kontekstu unutrašnje lične simbolike pojedinca, asocijativno vezane za imena lica, okruženja... kao i sam kontekst pitanja i odgovora iz lucidnog sna.Za rešavanje konceptualno složenih naučnih problema potrebno je i da je pojedinac ekspert u datoj oblasti, kako bi se potom naučno racionalizovao odgovor koji predstavlja odgovarajući naučni pomak.

 

Lucidni snovi – Specijalna vrsta simbolički ekspliciranih snova kao rezultat ekstra-senzornog trans-personalnog kontakta mentalno-adresi- rane svesti snevača (u prelaznim/izmenjenim stanjima svesti) sa asocijativno-povezanim sadržajem prostorno-vremenske mreže povezane-sa-poljem kolektivne svesti (za simboliku mojih lucidnih snova v. dole, kao i prvi dodatak ove knjige).

 

Materijalizacija – Jedan od fenomena tzv. sidija (moći) iz indijske tradicije joge, kojim se materijalizuju prah (vibuti) ili čak krupniji predmeti, koji se inače izbegavaju u spiritualnoj praksi jer se smatraju štetnim vezivanjem za materijalni svet. Jedan od retkih jogina koji često manifestuje ovakve moći je Sai Baba.

Meditacija – Istočnjački koncept koji obuhvata skup spiritualnih intro-spektivnih tehnika sa konačnim ciljem direktnog spajanja individualne svesti aspiranta sa božanskom svešću (tzv. samadi, nirvana, satori, prosvetljenje...).

Memorijski atraktori – Memorijska stanja Hopfildovih klasičnih ili kvantnih neuronskih mreža (v. gore), koja predstavljaju minimume na hiperpovrši energija-stanje ovakvih mreža.

 

Mentalno telo – Ezoterijski koncept povezan sa suptilnijim energetskim telom koje se identifikuje kao duh u svetskim religijskim i ezoterijskim sistemima.

 

Meridijanske (psiho)terapije – Psihoenergetske terapije za vrlo brzo uklanjanje upornih fobija, alergija i drugih psihosomatskih poremećaja, koje predstavljaju snažnu potvrdu da je akupunkturni sistem zaista blisko povezan sa svešću i psihosomatikom. Tako se simultani efekti vizualizacije i tapkanja/dodirivanja akupunkturnih tačaka, u kontekstu teorijskog koncepta (kvantno)holističke lokalne psihosomatike (v. gore), mogu interpretirati kao rasplinjavanje i asocijativna integracija memo-rijskih atraktora psihosomatskih poremećaja kroz sukcesivno postav-ljanje novih graničnih uslova u prostoru energija-stanje akupunkturnog sistema/svesti, koje može dodatno pratiti i pražnjenje memorijskih atrak-tora psihosomatskih poremećaja. Imajući u vidu i mogućnost i efikasnost trans-personalnih cirkularnih meridijanskih (psiho) terapijskih procesa, tj. sa svih relevantnih mentalno-adresiranih tačaka gledišta drugih osoba koje učestvuju u tretiranoj traumi, to potvrđuje da su ove interakcije kvantno-gravitacione prirode posredstvom minijaturnih ’ wormhole’ prostorno-vremenskih tunela (v. dole) u prelaznim stanjima svesti traumom-povezanih osoba (ili ‘srebrnih vrpci’ od vitalne energije astralno/ mentalnog tela (v. gore), ekstra-senzorno opservabilnih u izmenjenim stanjima svesti između srčanih, stomačnih ili grlenih čakri povezanih osoba). U afričko-haićanskoj vudu magiji se vizualizacijom namerno stvara ‘srebrna vrpca’ između operatora i žrtve, dok se u havajskoj hooponopono tradiciji vizualizacijom preseca ‘srebrna vrpca’ i tako uklanja traumatska emocionalna veza – koja inače prirodno postoji između majke i deteta, a spontano nastaje i intenzivnom transperso-nalnom razmenom vitalne energije između rođaka, bliskih saradnika, sadašnjih i bivših ljubavnika, prijatelja i (ne)prijatelja, pri čemu može opstati i post mortem između žive i umrle osobe.

 

Mistična bliska smrti iskustva – Ekstra-senzorne trans-personalne komu- nikacije u dobro dokumentovanim prelaznim/izmenjenim stanjima kliničke smrti, sa van-telesnim opserviranjem sopstvenog tela, brzim prolaskom svesti kroz neki tunel, suočavanjem sa spiritualnim arhetipovima osnivača sopstvene religijske tradicije, brzom retrospektivom čitavog proživlje-nog života... i konačnim povratkom svesti natrag u telo jer još nije nastupilo vreme za konačno umiranje.

 

Mistična religiozna iskustva – Ekstra-senzorne trans-personalne komu-nikacije u prelaznim/izmenjenim stanjima svesti sa prethodno mentalno- adresiranim spiritualnim arhetipovima (božanstvima, anđelima, demonima...) sa nivoa kolektivne svesti.

 

Mistična vantelesna iskustva – Ekstra-senzorne trans-personalne komu-nikacije u prelaznim/izmenjenim stanjima svesti sa prethodno mentalno-adresiranim prostorno-vremenski udaljenim okruženjem.

 

Molitva – Spiritualna praksa trans-personalne komunikacije u prelaznim/ izmenjenim stanjima svesti sa prethodno mentalno-adresiranim posredu-jućim spiritualnim arhetipovima na nivou kolektivne svesti, najčešće sa motivom pokajanja ili umilostivljenja božanstava sa ovog nivoa, sa najvišim stupnjem milosrdne molitve praštanja bližnjima/(ne)prijateljima u Hrišćanstvu, kojim se trajno uklanja/očišćuje postojeće opterećenje/ konflikt/tenzija molioca sa njima.

 

Morfogeneza Proces neprekidne regeneracije organizma kontrolisanom ćelijskom deobom i odumiranjem, koji traje celog života. Pri tome, sve ćelije jednog biološkog organizma imaju isti genom, samo što ćelije različitih tkiva imaju različitu ekspresiju genoma, odnosno u njima funkci- onišu različiti enzimi koji kontrolišu ovaj proces.

 

Moždani fronto-limbički prioritetni filter Kompleksnahijerarhijska moždana neuronska mreža koja neprekidno poredi mnoštvo senzorno obrađivanih informacija sa onima u memoriji, dajući na svakih 0,1 s prioritet jednoj od njih i pojačavajući je, čime ona postaje deo našeg budnog toka svesti.

 

Non-REM faza spavanja Sporotalasna (δ, θ) moždana faza spavanja sa tzv. mentacijama, realističnim kratkotrajnim snovima, koji obrađuju od prethodnog dana nesvesno registrovane senzorne sadržaje. Po tome liče na procesiranje informacija u normalnim stanjima svesti (v. dole), mada su budna stanja karakterisana brzotalasnom (β, γ) moždanom fazom procesiranja informacija.

 

Normalna stanja svesti U ova stanja se najčešće klasifikuje brzotalasno (β, γ) moždano budno stanje svesti (karakterisano normalnim osećajem proticanja subjektivnog vremena u odnosu na objektivno laboratorijsko vreme, bez halucinantnog mešanja normalno svesnih i nesvesnih sadržaja, i bez ekstra-senzornih percepcija udaljenog okruženja ili stanja kolek-tivne svesti) . Slične karakteristike pokazuje i non-REM sporotalasna (δ, θ) moždana faza spavanja (sa tzv. mentacijama, realističnim kratko-trajnim snovima, koji obrađuju od prethodnog dana nesvesno regist-rovane senzorne sadržaje, v. gore). U tom smislu bi normalna stanja spadalau telesna stanja svesti, sa klasično-redukovanim paralelnim proce-siranjem informacija na nivou interagujućih akupunkturnog sistema/ svesti i nervnog sistema.

 

Ontologija – Filozofska disciplina, koja izučava problem bića, odnosno svega onoga o čemu se može reći da na neki način ‘jeste’ (ma šta ono bilo: kamen ili kuća, biljka ili životinja, čovek...).

 

Percepcija – Senzorni prijem i nervna obrada različitih informacija iz bližeg okruženja, dobijenih posredstvom pet čula (vida, sluha, mirisa, ukusa, dodira).

 

Prekognicija – Ezoterijski koncept direktnih uvida o mogućim budućim događajima, kroz trans-personalne komunikacije sa asocijativno povezanim budućim prostorno-vremenskim mentalno adresiranim sadržajima kolektivne svesti (blisko povezano sa astralnim projekcijama, v. gore).

Prelazna stanja svesti – Stanja svesti na prelazu normalnih i izmenjenih stanja svesti (ulazak u san, meditaciju, hipnozu, drogiranost, šizofreniju, kliničku smrt...), često karakterisana spontanim mentalno-adresiranim ekstra-senzornim trans-personalnim komunikacijama bez prostorno-vremenskih barijera (blisko povezana sa astralnim projekcijama, v. gore). U tom smislu bi prelazna stanja spadala u van-telesna stanja svesti, koja u slučaju jake van-telesne interakcije svest-okruženje, sa klasično-redukovanim van-telesnim ekstra-senzornim opserviranjem mentalno adresiranog okruženja, prevode van-telesno dislocirani deo individualne svesti iz nestacionarnog kvantno-koherentnog stanja (Hopfildove kvantno-holografske neuronske mreže, v. gore) u stacio- narno klasično-redukovano stanje (Hopfildove klasične neuronske mreže, v. gore). Po prestanku ove van-telesne ekstra-senzorne interakcije, sa povratkom dislociranog dela individualne svesti natrag u sopstveno telo, ova informacija sepotom pojačava i verbalno racionalizuje do nivoa nervnog sistema, ukoliko uspe da savlada barijere akupunkturno/ nervnog pragovnog filtra (v. gore) i moždanog fronto-limbičkog priori-tetnog filtra (v. gore), mada srazmerno retko i to u formi ujutru pojačanog ’lucidnog sna’ (v. gore) posle prethodno mentalno adresirane molitve ili mentalno adresiranog ’emocionalno obojenog’ pitanja pred spavanje.

 

Princip ekvivalencije Princip o ekvivalenciji inercijalnih i gravita-cionih ubrzanja, koji važi i u Njutnovoj i u Ajnštajnovoj fizici.

 

Psihometrija – Ezoterijski koncept direktnih uvida o prošlim događajima vezanim za neki predmet, odnosno ’memoriju predmeta’, kroz trans-personalne komunikacije sa asocijativno povezanim prošlim prostorno-vremenskim mentalno adresiranim događajima (blisko povezano sa astralnim projekcijama, v. gore). Često je korišćena u arheologiji, pa postoji i figurativni iskaz da je arheologija 20. veka u velikoj meri psihometrijska.

 

Racionalizacija Kompleksnahijerarhijska obrada senzornih i introspektivnih informacija, čime one postaju deo našeg budnog toka svesti (blisko povezano sa moždanim fronto-limbičkim sistemom, v. gore).

Religija Ponovno sjedinjenje (re-ligare) duše sa božanskim duhovnim pra-izvorom (v. gore i značenje joge), sa Carstv om Božj im u hriš-ćanstvu, kroz dostizanje stanja bezgrešne svesti molitvenom praksom pokajanja/praštanja za uklanjanje svih konfliktnih, posesivnih ili hedo-nističkih emocionalno-mentalnih grehovnih veza sa svetom.

 

REM faza spavanja Brzotalasna (β) faza spavanja sa halucinantnim snovima, koji mešaju normalno svesne i nesvesne prethodno registro-vane senzorne sadržaje, sa drastično izmenjenim osećajem ubrzanog proticanja subjektivnog vremena . Po tome liče na procesiranje infor- macija u izmenjenim stanjima svesti (v. gore), mada su izmenjena budna stanja karakterisana sporotalasnom (θ, α) fazom procesiranja informacija.

 

Samadi – Najviša faza meditacije (v. gore), stapanje svesti sa Atmanom/ univerzalnim ja, koje postaje jedno sa Bramanom/najvišim Bogom (’Kada u meditaciji bljesne svetlost prave prirode predmeta, neiskri-vljena umom posmatrača’).

 

Simbolika lucidnih snova – Po pravilu je višeslojna i odnosi se na lično, porodično i kolektivno nesvesno. U tom kontekstu, svako ima svoju ličnu simboliku koju treba vremenom da nauči da prepoznaje (kao primer, v . prvi dodatak Moje asocijativne simbolike i personalnih relacija ). Moja mnogobrojna iskustva, ilustrovana u snovima navedenim u ovoj knjizi, pokazuju da imena i prezimena osoba u asocijativnom kontekstu porodičnog i šireg relacionog i mentalnog okruženja i arhetipskom spiritualno-mitološko-religijskom kontekstu jin-jang polariteta (v. gore) na nivou kolektivne svesti (v. gore) , nazivi i asocijacije geografskih pojmova i ulica, sami realni i arhetipski geografski pojmovi i animalni svet, meteorološke prilike, javni i stambeni objekti, prevozna sredstva, predmeti, mediji i prostorni pojmovi... upleteni u dramsku radnju snova ... nose nesumnjive simboličke poruke, koje se vremenom sve lakše i višeslojnije prepoznaju. Pri tome, sama dramska radnja snova uključuje osobe čija su imena često simbolički povezana sa aktivnostima asocijativno vezanim za njih same, tako da se onda simbolika sna može odnositi na te aktivnosti a ne na same osobe (mada se nekad može odnositi i na te osobe). Osim toga, snovi koji uključuju arhetip roditeljskog doma često imaju jaku kvantno-holografski kodiranu spiritualnu notu, pogotovo ako sami roditelji po svojim psihološkim karakteristikama ne odgovaraju spiritualnom kontekstu sna. Posebno ističem da su simbolika i sadržaji snovabliskih osoba često zajednički kodirani, kako je ilustrovano i snovima moje supruge Dragice, koji najčešće predstavljaju simbolične poruke za mene samogšto i nije novo otkriće, jer iskustva mnogih šamanističkih tribalnih tradicija ukazuju da su snovi grupne poruke za čitavo pleme, a da su lucidni snevači samo komunikacioni kanal za poruke sa nivoa kolektivne svesti.

 

Sinhronicitet – Koncept slavnog psihologa Karla Gustava Junga, koji se odnosi na neka trans-personalno povezana istovremena iskustva dvaju ili više osoba, ukazujući da je svest fundamentalno nelokalni (kvantni) fenomen.

 

Sinhronistički snovi – Sinhronicitet se često manifestuje u sinhronis-tičkim snovima bliskih osoba koje sanjaju istu temu, na koju dobijaju asocijativno povezane odgovore u svojim snovima.

 

Svest – Jedan od najznačajnijih i najmisterioznijih problema psihologije, biologije, neuronauka, biofizike, filozofije i religijsko-ezoterijskih sistema Istoka i Zapada.

 

Šamanističke tribalne tradicije – Plemenske isceliteljske tradicije, u kojima inicirani šamani ritualno ulaze u izmenjena stanja svesti u kojima dobijaju odgovore na zdravstvene probleme pripadnika svog plemena, i na metode njihovog iscelenja koje se u osnovi svode na reprogramiranje opterećenja na nivou kolektivne svesti.

 

Teleportacija – Jedan od fenomena tzv. sidija (moći) iz indijske tradicije joge, kojim se teleportiraju sitniji ili čak krupniji predmeti, koji se inače izbegavaju u spiritualnoj praksi jer se smatraju štetnim vezivanjem za materijalni svet (blisko povezano sa materijalizacijom, v. gore).

 

Teorija relativnosti Ajnštajnova fizika koja se svodi na Njutnovu fiziku u limitu brzina objekata mnogo manjih od brzine svetlosti u vakuumu, i u slabim gravitacionim poljima – koja je revolucionisala razumevanje i isprepletanost prostora i vremena, zakone transformacije prostornih i vremenskih koordinata između inercijalnih (neubrzanih) referentnih sistema, vezu mase i energije, nerazličivost zakona prirode u inerci-jalnim (i neinercijalnim) referentnim sistemima, prirodu gravitacije kao zakrivljenosti prostor-vremena u okolini masivnih objekata, prostorno-vremenske singularitete (crne rupe) oko masivnijih kosmičkih objekata, prostorno-vremenske tunele (’w ormholes’, v. dole) u snažnim gravita-cionim poljima...

 

Transpersonalna psihologija Oblast kliničke psihologije koja izučava trans-personalne veze između osoba, kao i odgovarajuće psihotera-peutske tehnike za razrešenje njihovih psihičkih konflikata.

 

Transpersonalne komunikacije Ezoterijski koncept trans-personalnog tuneliranja mentalno-adresirane svesti u udaljene prostorno-vremenske tačke, bez ikakvih prostorno-vremenskih barijera (blisko povezan sa astralnim projekcijama i ekstra-senzornom percepcijom , v. gore).

 

Viđenje i terapija aure Ezoterijski koncept ekstra-senzornog viđenja aure (akupunkturnog sistema) i kvantno-informacionih psihosomatskih poremećaja u njoj, kao i uklanjanja ovih poremećaja kroz bioterapeutsko holističko balansiranje poremećene aure.

 

Višestruke ličnosti U slučaju trauma koje nose veći energetski naboj, individualna ego-svest ne može izdržati ovakav energetski pritisak, i takav se memorijski atraktor (memorijsko stanje) na hiperpovrši energija- stanje akupunkturnog sistema raspada na dva ili više razdvojenih atraktora, koji mogu da nastave da funkcionišu kao autonomna ego-stanja (odnosno višestruke ličnosti). Psihoterapijskim tehnikama moguća je njihova ponovna integracija, što osobi donosi bolje psihosomatsko funkcioni-sanje, kako zbog normalizovanog protoka energije duž akupunkturnog sistema, tako i zbog boljeg asocijativnog integrisanja novih kognitivnih sadržaja na nivou individualne ego-svesti.

 

’W ormhole’ prostorno-vremenski tuneli Relativistički prostorno-vremenski (Ajnštajn-Rozenovi) tuneli u snažnim gravitacionim poljima, koji bi se u budućnosti mogli koristiti za putovanja kroz prečice (’w ormholes’ - crvotočine ) u prostor-vremenu. Zbog principa ekvivalencije ( inercijalnih i gravitacionih ubrzanja, v. gore), slični efekti se mogu očekivati i pri velikim inercijalnim ubrzanjima, što bi mogla biti osnova za otvaranje prostorno-vremenskih tunela u visoko-neinercijalnim prelaznim stanjima svesti pri prelasku referentnog sistema svesti, vezanog za elektro-magnetno polje unutar akupunkturnog sistema, iz visoko-dielektričnog telesnog okruženja u nisko-dielektrično van-telesno okruženje (tipa astralnih projekcija, ekstra-senzornih percepcija, trans-personalnih komu- nikacija, v. gore). Slični visoko-neinercijalni procesi bi mogli biti povezani i sa kvantnim kolapsom (v. gore) , koji može imati kvantno-gravitaciono poreklo u minijaturnim prostorno-vremenskim wormhole-tunelima visoko-neinercijalnih mikročestičnih interakcija u situacijama sličnim kvantnom merenju (ukazujući da je tzv. fon Nojmanov ad hoc projekcioni postulat u kvantnoj teoriji merenja, implicitno baziran na kvantno-gravitacionim fenomenima koji su na dubljem nivou od nerelativističkih kvantnomehaničkih!).

 

Dopunska literatura

 

  • Za ezoterijsko-religijsku fenomenologiju izmenjenih stanja svesti, pogledati: M. Talbot, Holografski univerzum , Artist, Beograd, 2006, prevod sa engles-kog; L. McTaggart, Polje: potraga za tajnim silama svemira, TELEdisk, Zagreb, 2005, prevod sa engleskog; Ž. Mihajlović Slavinski, PEAT i neutrali-zacija praiskonskih polariteta, Beograd, 2000 ; Ž. Mihajlović Slavinski, Nevidljivi uticaji, Beograd, 2008 ; P. Vujičin, Stanja svesti u ezoterijskoj praksi, u knjizi D. Raković, Đ. Koruga (eds.), Svest: naučni izazov 21. veka, ECPD & Čigoja, Beograd, 1996; V. J. Evans Venc, Tibetanska knjiga mrtvih. Posmrtna iskustva u Bardo ravni, Zamak kulture, Vrnjačka Banja, 1978, prevod sa engleskog; R. Moody, Život posle života. Istraživanje fenomena ‘tik do smrti’, Prosvjeta, Zagreb, 1980, prevod sa engleskog; V . Nikčević (ed.), Život posle života: iskustva pravoslavnih hrišćana, Svetigora , Cetinje , 1995; Čuda na grobu Gospodnjem , Pravoslavna misionarska škola pri Hramu Sv. Aleksandra Nevskog, Beograd, 1998, prevod sa ruskog; J. Vlahos, Pravo-slavna psihoterapija: svetootačka nauka, Pravoslavna misionarska škola pri Hramu Sv. Aleksandra Nevskog, Beograd, 1998, prevod sa grčkog .
  • O lokalnoj kvantno-holografskoj sprezi na nivou telesnog akupunkturnog sistema i njegovih mnogobrojnih projekcionih zona, pogledati : Park Džae Vu, Sam svoj Su Đok doktor, Balkan Su Jok Therapy Center, 2003, prevod sa ruskog, 2001. O tibetanskom otkriću metapovezanosti ljudi iz bližeg okru-ženja kao deo jedne jedinstvene dinamičke informacione mreže, pogledati: S. Petrović, Tibetanska medicina, Narodna knjiga - Alfa, Beograd, 2000; O globalnoj kvantno-holografskoj sprezi na nivou preferencija kolektivne i indi-vidualne istorije kodirane u hebrejskom originalu Petoknjižja Starog Zaveta, pogledati: M. Drosnin, Biblijski kod, No limit books-Bata, Beograd, 2001, prevod sa engleskog, 1997. O fraktalno-informacionoj sprezi različitih hije-rarhijskih nivoa u prirodi, pogledati: M. Rakočević, Univerzalna svest i univerzalni kod; Đ. Koruga, Informaciona fizika: u potrazi za naučnim osnovama svesti, u knjizi: D. Raković, Đj. Koruga (eds.), Svest: naučni izazov 21. veka, ECPD & Čigoja, Beograd, 1996.
  • Za našu metodologiju kvantno-holografskog procesiranja informacija u kontekstu kvantne neuronske holografije i kvantne teorije dekoherencije, pogledati: D. Raković, Biofizičke osnove i granice (kvantno)holističke psiho-somatike, u knjizi: V. Jerotić, Đ. Koruga, D. Raković (eds.), Nauka - religija - društvo, Bogoslovski fakultet SPC & Ministarstvo vera Republike Srbije, Beograd, 2002, preštampano u knjizi: V. Stambolović (ed.), Alternativni pristupi unapređenju zdravlja, ALCD, Beograd, 2003 ; D. Raković, M. Dugić, Kvantne i klasične neuronske mreže: implikacije za modeliranje psihosomatskih i kognitivnih funkcija, u knjizi: S. T. Jovičić, M. Sovilj (eds.), Govor i jezik: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika I, IEFPG, Beo-grad, 2004; D. Raković, K vantne i klasične neuronske mreže i integrativna medicina: psihosomatsko/kognitivne i religijsko/društvene implikacije , Integ-rativna medicina ‘06, Beograd, 5-7. maj 2006, preprint plenarnog predavanja; D. Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008, Gl. 5; D. Raković, D. Đorđević, M. Plavšić, I. Ćosić, Kvantna medicina: stanje i perspektive , u knjizi: D. Raković, D. Uskoković (eds), Biomaterijali, Institut tehničkih nauka SANU & MRS Srbije, Beograd, 2008; D . Rakovi ć, Tesla i kvantno - koherentna stanja svesti : ‘ case study ’ za razumevanje prirode kreativnosti , u knjizi: M. Benišek, Đ. Koruga, S. Pokrajac (eds.), Tesla: vizije, delo, život ,Mašinski fakultet, Beograd, 2007; D. Raković, A. Vasić, Klasično-neuronska i kvantno-holografska informatika: kognitivne implikacije, u knjizi: S. Jovičić, M. Sovilj (eds.), Govor i jezik: interdisciplinarna istraži-vanja srpskog jezika , II (IEFPG, Beograd, 200 8), preprint; D. Raković, Ž. Mihajlović Slavinski, Meridijanske (psiho)terapije i kvantno-holografska informatika: psihosomatske implikacije, u knjizi: S. Jovičić, M. Sovilj (eds.), Govor i jezik: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika , II (IEFPG, Beo-grad, 200 8), preprint; i tamošnje reference.
  • Za osnovne pojmove biofizike, kao i rekapitulaciju osnovnih pojmova kvantne mehanike, statističke fizike i teorije relativnosti, pogledati: D. Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008; 2. izd., Grosknjiga, Beograd, 1995.

 

 

Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana 03. Apr. 2008..
Komentari
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takđe su kupili
Osnovi biofizike
Osnovi biofizike
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)
IASC anti-stres holisticki prirucnik (fotokopija)
Integrativna biofizika, kvantna medicina i K-H informatika
Integrativna biofizika, kvantna medicina i K-H informatika
Korpa više o ...
0 proizvoda
Povoljni uslovi plaćanja više o ...
  • ODLOŽENO PLAĆANJE
  • 3-6 mesečnih rata
  • BEZ KAMATE
  • Mesečna rata 1.000 din
Obaveštenja više o ...
ObavestiObavesti me o promenama na Sećanja, snovi, razmišljanja o prošlom i budućem 1984-2007
Posalji proizvod prijatelju
 

Copyright Internacionalni Anti-Stres Centar (IASC) 2005.   Sva prava zadrzana
telefoni: +381 11 78-38-111 & + 381 65 39-73-798