Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
Merac krvnog pritiska HS-201C1 sa manometrom i stetoskopom
[manometar]
3.300 din 3.000 din
Merac krvnog pritiska HS-201C1 sa manometrom i stetoskopom

Garantni rok od 24 (dvadesetcetiri) meseca teče od datuma kupovine. Reklamacije se primaju isključivo u originalnom pakovanju, uz garantni list sa datumom, pečatom i potpisom prodavca.

Ispravnost aparata garantuje se pri pridržavanju datih uputstava za rad i održavanje aparata.

Internacionalni Anti Stres Centar - Beograd