Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT 0 din
IASC anti-stres holisticki prirucnik: Suplement MRT

E.L.Macheret i A.O.Korkushko "ANTI-STRES HOLISTIČKI PRIRUČNIK: Suplement MRT anti-stres profilakse i terapije I"

Izdavač : IASC
Broj stranica : 62
Godina izdanja : 1999

 

PREDGOVOR

I pored angažovanih ogromnih materijalnih i umnih resursa u biomedicinskim istraživanjima i zdravstvenoj zaštiti, zdravlje ljudi je i dalje veoma ugroženo mnogobrojnim savremenim psihosomatskim bolestima, koje nalaze plodno tle kod današnjeg čoveka izloženog svakodnevnom stresu, prouzrokovanog ubrzanim životnim i radnim tempom, makro i mikroklimatskim aerojonskim poremećajima, i naraslim međuljudskim, međuetničkim i međureligijskim sukobima, u čijem vrtlogu se našao i čitav balkanski region u poslednjoj deceniji ovog veka.

Iako je problem stresa danas postao posebno aktuelan na našim prostorima, on je ne manje značajan i u industrijski najrazvijenijim zemljama sveta. Još pre petnaestak godina ugledni američki magazin Time je odabrao za temu broja "Stres: epidemija osamdesetih godina", a Paul Rosch, predsednik Američkog instituta za stres, ističe da mnogobrojne studije pokazuju da se do danas problem još više pogoršao, i da je 75-90% poseta pacijenata svih uzrasta lekarima opšte prakse povezano sa stresom. Takođe, Svetska zdravstvena organizacija je nedavno opisala stres na radu kao "svetsku epidemiju", a u izveštaju Ujedinjenih nacija početkom devedesetih godina on se označava "bolešću 20. veka"; istovremeno, procenjuje se i da je 60-80% povreda na radu prouzrokovano stresom. Konačno, nedavna istraživanja nedvosmisleno potvrđuju važnu ulogu stresa u razvoju različitih psihosomatskih poremećaja: kardiovaskularnih, respiratornih, gastroenteroloških, uroloških, dermatoloških, reumatoloških, imunoloških, neuroloških i psihijatrijskih.

Pošto dosadašnja klasična znanja i parcijalne metode nisu pokazali željenu efikasnost u prevenciji ili lečenju psihosomatskih poremećaja, neophodni su novi pristupi koji će uključiti i holističke metode, orijentisane na lečenje čoveka kao celine, a ne bolesti kao simptoma poremećaja te celine. U fokusu ovih osavremenjenih i novih sve aktuelnijih metoda nalaze se i akupunkturni sistem i svest, kao važni psihosomatski globalni regulatori zdravstvenog stanja organizma. U tom kontekstu treba istaći i svetski domet domaćih istraživanja, potvrđivan i tokom poslednjih godina u inače veoma teškim uslovima, sa ključnim doprinosima biofizičkom razumevanju elektromagnetno/jonske prirode akupunkturnog sistema i njegove veze sa svešću i psihosomatskim poremećajima.

Ovo je i glavna motivacija za formiranje organizacije Internacionalni anti-stres centar (IASC) u Beogradu, čiji je cilj podsticanje organizovanog istraživanja, razvoja i inovacije znanja u oblasti novih anti-stres tehnologija, kroz razvijanje međunarodne multidisciplinarne naučne, obrazovne, zdravstvene i tehnološke saradnje u široj oblasti svesti, tradicionalne medicine i bioinženjeringa - sa posebnim akcentom na istraživanja uticaja stresa na savremena psihosomatska obolenja, doprinoseći uklanjanju stresa i psihosomatskom zdravlju ljudi, generalno, u svetu, a posebno u našem regionu, a takođe i naučnom izgrađivanju modela ponašanja baziranih na moralnim načelima i međuljudskoj toleranciji. Dodajući tome i veoma reprezentativan spisak domaćih i inostranih saradnika IASC centra, ukazuje se puni značaj osnivanja IASC centra u Beogradu, doprinoseći i međunarodnoj afirmaciji jugoslovenske nauke i struke, i njenom uključivanju u savremene svetske trendove u ovoj izvanredno aktuelnoj multidisciplinarnoj oblasti.

Već na samom početku, IASC organizuje Anti-stres program inovacije znanja u Beogradu, Kanjiži i Banja Luci, gde će funkcionisati i zdravstveni IASC Anti-stres centri, sa primenom najsavremenijih naučno-stručnih saznanja i metoda u prevenciji i uklanjanju stresa. Osnova pomenutih edukativnih aktivnosti biće metode i uređaji za uklanjanje psihosomatskih poremećaja prouzrokovanih stresom, fokusirani na akupunkturni sistem (mikrotalasna rezonantna terapija, relaksaciona masaža, aerojonizatori, ...) i svest (autogeni trening, ...), sa akcentom na praktični rad značajan za anti-stres terapiju i profilaksu, ali i uz neophodan prikaz najnovijih naučno/stručnih saznanja iz ovih oblasti u prezentaciji uglednih predavača, izloženih u ovom iscrpnom i savremenom metodološkom priručniku holističke anti-stres terapije i profilakse.

U Beogradu, marta 1999.