Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
Osnovi biofizike 0 din
Osnovi biofizike

D. Rakovic"OSNOVI BIOFIZIKE"

Izdavač : IASC & IEFPG
Broj stranica : 368
Godina izdanja : 2008

 

PREDGOVOR

Razmeđe XX i XXI veka nesumnjivo je obeleženo interdisciplinarnim i multidisciplinarnim na­porima istraživača u različitim oblastima nauke. Jedna od najizrazitijih tendencija ovog tipa uočava se u biomedicinskim istraživanjima, gde se združuju napori leka­ra, biologa, genetičara, biohemičara i psihologa, s jedne strane, i biofizičara i inže­njera, s druge strane – sa ciljem dubljeg razumevanja fenomena života, zdravlja i bolesti, i primene ovih saznanja u biomedicinskoj praksi, tako važnoj u svakodnevnom životu ljudi.

Kao rezultat ovih svetskih trendova, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu osnovan je 1993. godine Smer za medicinsku i nuklearnu tehniku, preimenovan 2005. godine u Smer za biomedicinski i ekološki inženjering, u okviru Odseka za fizičku elektroniku, sa ciljem da osposobi elektroinženjere ovog usmerenja za multi­disciplinarno povezivanje znanja iz šire oblasti elektrotehnike (tehnička fizika, elektronika, računari, merenja) sa biomedicinskim znanjima.

Jedan od bazičnih predmeta na pomenutom smeru jeste Osnovi biofizike, kome je i posve­ćeno treće izmenjeno i dopunjeno izdanje ovog udžbenika (posle prvog 1994. i drugog 1995. godine). S obzirom da se ovaj predmet predaje na 3. godini studija, razumljivo je da se podrazumeva da studenti vladaju znanjima matematike i fizike na univerzitetskom nivou. Takođe, u udžbenik nisu uključeni sadržaji iz biomedicinske instrumentacije, koji se nalaze u drugim specijalizovanim predmetima Smera za biomedicinski i ekološki inženjering.

U udžbenik su uključeni fundamentalni biofizički sadržaji iz molekularne biologije informacionih biopolimera, interakcija ferment-supstrat značajnih za unutarćelijsko molekularno prepoznavanje, neravnotežne termodinamike otvorenih bioloških siste­ma, ćelijske membrane i prostiranja nervnih impulsa, biomehaničkih mišićno-skelet­nih i kardiovaskularnih procesa, biomaterijala, složenih bioelektričnih sr­čanih (EKG) i moždanih aktivnosti (EEG, MEG), bioloških neuronskih mreža, sa­vremenih trendova modeliranja složenih psiholoških funkcija, bioloških efekata elek­tromagnetnih polja, jona i jonizujućih zračenja, mehanizama akupunkturne stimulaci­je, modeliranja dobiološke i biološke evolucije, kao i ontogenetskog razvoja jedinke.

Na kraju udžbenika nalaze se sažeti repetitorijumi iz kvantne mehanike, statističke fizike i teorije relativnosti, koji čitaocu mogu olakšati razumevanje prime­ne teorijskih koncepata ovih disciplina u biofizici.

Udžbenik sadrži i izvestan broj rešenih zadataka na kraju odgovarajućih poglavlja, čiji cilj je ili rasterećenje teksta od glomaznih izvođenja koja nose formalni ka­rakter i remete ritam izlaganja, ili ilustracija nekih iskaza iznetih u tekstu.

Posebna karakteristika udžbenika jeste značajan autorski doprinos koji provejava u više oblasti: od kvantne teorije konformacionih prelaza biopolimera (sa mogućom primenom u biomolekularnom prepoznavanju i konformacionoj kontroli provodnosti jonskih kanala u membrani), preko biomaterijala, do telesnih kvantno- holografskih hijerarhijskih neuronskih mreža (sa mogućom fundamentalnom ulogom u povratnoj kontroli svest/akupunkturni sistem/ćelija, i veoma značajnim holističkim psihosomatsko - kognitivnim implikacijama). Isti autorski pečat provejava i kroz mnogobrojne fusnote, sa ukazivanjem na šire (holističke) implikacije i dalje moguće pravce istraživanja. Sa tim ciljem, na kraju svakog poglavlja dat je i širi spisak dopunske literature, koja se preporu­čuje zainteresovanim čitaocima za detaljnije upoznavanje pojedinih oblasti.

Verujem da ovakav udžbenik uspešno dopunjuje postojeće udžbenike iz biofizi­ke na našem jeziku, i da će korisno poslužiti produbljivanju znanja ne samo zainteresovanim studentima elektrotehnike, već i ostalih inženjerskih i biomedicinskih usmerenja, kako na diplomskom, tako i na postdiplomskom i specijalističkom nivou.

Na ovom mestu bih se najpre iskreno zahvalio recenzentima udžbenika, prof. dr Đuri Korugi i akademiku Jovanu Šetrajčiću, na dugogodišnjoj podršci i korisnim sugestijama. Takođe bih se srdačno zahvalio i dr Mitji Perušu čiji su mi radovi iz oblasti bioloških neuronskih mreža i svesti bili veoma korisni i inspirativni, akademiku Lavu A. Gribovu, prof. Miroljubu Dugiću, prof. Milenku Plavšiću, prof. Ireni Ćosić, prof. Dragomiru Davidoviću i dr Goranu Kekoviću, na velikoj inspiraciji i saradnji u oblasti kvantne teorije biomolekularnog prepoznavanja, kao i dr Stevi Jaćimovskom, prof. Emilu Jovanovu, prof. Gordani Stanojević-Vitaliano, prof. Draganu Uskokoviću, prof. Nenadu Ignjatoviću, dr Dragu Đorđeviću, akademiku Antoniju Škokljevu, prof. Milanu Ćirkoviću, prof. Miljku Satariću, prof. Miloju Rakočeviću, prof. Predragu Ognjenoviću, prof. Aleksandru Kostiću, prof. Dejanu Todoroviću, prof. Slobodanu Markoviću, prof. Slobodanu Jovičiću, dr Mirjani Sovilj, klin. psihol. Živoradu Mihajloviću Slavinskom, dr Dušanki Mandić, dr Časlavu Hadži Nikoliću, spec. Đorđu Cakiću, spec. Zlati Jovanović Ignjatić, prof. Miroslavu Dramićaninu, prof. Branislavu Jovaniću, dr Zoranu Markoviću, dr Nedi Dedović Tanić, dr Nebojši Romčeviću, dr Radmili Kostić, dr Mirjani Grujić, mr Dejanu Veljkoviću, mr Srđanu Jankoviću, mr Mirku Ostojiću, dipl. inž. Drašku Furundžiću, dr Predragu Šukoviću, dipl. inž. Miloradu Tomaševiću, dipl. inž. Dejanu Radenoviću, dipl. inž. Mateji Opačiću i dipl. inž. Ani Vasić, na višegodišnjoj saradnji i podršci i/ili na korisnim primedbama i sugestijama. Želim da istaknem i veliki doprinos u pripremi udžbenika dipl. inž. Branka Vukova i Željka Nikoličića, kao i tehničkih urednika mr Slavice Pantelić i mr Miška Subotića, na čemu im se toplo zahvaljujem.