Internacionalni Anti-Stres Centar
(011) 2447646   (064) 1271515
www.iasc-shop.com
MEDISANA masazer HM-850 2.900 din
MEDISANA masazer HM-850

UPUTSTVO U PDF FORMATU - vidi UPUTSTVO

 

Delovi:
  1  Prekidač za uključivanje / isključivanje
  2  Masažne glave (ukupno 4)       

Važna informacija! Sačuvati za ponovnu upotrebu!
Pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte uputstvo za njegovu upotrebu, posebno deo sa bezbednosnim informacijama. Sačuvajte ovo uputstvo za ponovnu upotrebu. Ukoliko ovaj aparat date nekome, dajte mu i ovo uputstvo.

 Bezbednosne informacije
• Aparat je namenjen privatnoj upotrebi. Ako imate pitanja vezanih za zdravlje obratite se Vašem lekaru pre upotrebe aparata.
• Aparat koristite samo za predviđenu namenu i prema korisničkom uputstvu. Ukoliko se aparat ne koristi na odgovarajući način garancija se poništava.
• Ukoliko tokom masaže osetite bol ili nelagodu odmah prekinite masažu i obratite se lekaru.
• Nemojte koristiti masažer HM 850, odnosno koristite ga samo nakon konsultacije sa lekarom ukoliko:  ste trudni, imate pejsmejker,  veštačke zglobove ili elektronske implante, patite od neke ili više sledećih bolesti i nelagodnosti: poremećaj cirkulacije, proširene  vene, otvorene rane, modrice, ispucala koža ili  zapaljene vene 
• Posebnu pažnju obratite kada se aparat koristi u blizini dece, bolesnih ljudi i posebno ljudi sa specijalnim potrebama.
• Aparat nije namenjen osobama sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao ni osobama   sa nedovoljno iskustva i/ili znanja ukoliko nisu pod nadzorom osobe zadužene za njihovu bezbednost ili nisu upoznate sa načinom upotrebe aparata.
• Nemojte dozvoljavati deci da koriste aparat kao igračku. Aparat čuvajte van domašaja dece.
• Nemojte koristiti aparat kao dodatak ili zamenu za medicinski tretman. Hronični problemi i simptomi se mogu pogoršati.
• Ne koristite masažer u blizini očiju ili na osetljivim regijama.
• Preduga upotreba masažera može dovesti do pregrevanja. Zato nakon 15 minuta konstantne upotrebe masažer ne koristite bar 15
minuta pre ponovne upotrebe
• Nemojte korisiti aparat ako se pokvari. Nemojte sami pokušavati da ga popravite, već se obratite uvozniku.
• Koristite samo odgovarajuće dodatke dobijene u pakovanju sa ovim aparatom.
• Zaštitite kabl i aparat od zagrevanja, vrelih površina, vlage i tečnosti. Ne dirajte aparat ukoliko stojite u vodi, a utikač dodirujte samo
suvim rukama.
• Ne dozvolite da aparat dođe u kontakt sa šiljatim i oštrim predmetima.
• Ne prekrivajte aparat ukoliko je uključen. Ne koristite ga ispod prekrivača i jastuka. Postoji rizik od vatre, električnog šoka ili povrede.
• Ukoliko ne planirate da koristite aparat duže vreme izvadite baterije.

Aparat nije namenjen komercijalnoj upotrebi ili u medicinske svrhe. Ukoliko imate pitanja vezanih za zdravlje obratite se Vašem lekaru.
Aparat koristite samo u zatvorenom prostoru. Ne koristite aparat u vlažnim sobama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja)

Korisne informacije
Hvala Vam na ukazanom poverenju i čestitamo Vam na kupovini! Kupovinom Medisana HM 850 ručnog masažera došli ste u posed kvalitetnog proizvoda. Kako bi ste osigurali najbolje rezultate i dugotrejno zadovoljstvo Vašim Medisana HM 850 ručnim masažerom, preporučujemo Vam da pažljivo pročitate sledeće instrukcije za upotrebu i održavanje.

Sadržaj pakovanja
Prvo proveriti da li je aparat kompletan i neoštećen na bilo koji način. Ukoliko sumnjate u ispravnost aparata, nemojte ga koristiti i kontaktirajkte ovlašćenog distributera ili servisni centar. Pošaljite ga na servis.
U pakovanju se nalazi: • 1 Medisana HM 850 ručni masažer   • 2 baterije 1,5V, C (Baby/UM2)   • 1 korisničko uputstvo
Pakovanje se može ponovo koristiti i reciklirati. Molimo Vas da pažljivo odložite delove pakovanja koji Vam više nisu potrebni. Ukoliko primetite oštećenja nastala usled transporta odmah kontaktirajte prodavca.
        Upozorenje Molimo Vas da se postarate da polietilensko pakovanje ne bude u dohvatu dece! Postoji rizik od gušenja!

Tapping masaža masažerom HM 850 je namenjena ciljanom, duboko efikasanom tapping masažnom tretmanu celog tela. Tapping masaža je opuštajuća masaža koja se primenjuje na  nervne završetke da bi se oslobodila napetost i poboljšala cirkulacija. Takođe opušta mišiće. Ovaj masažer ima 2 nivoa intenziteta.

Oprez
Vodite računa da je maksimalno vreme korišćenja masažera 15 minuta i da ga ne prekoračite!

Upotreba
Da bi ste postavili/zamenili baterije, pritisnite zadršku sa donje strane ka spolja i skinite poklopac baterija. Postavite 2 nove baterije od 1,5V, C (Baby/UM2). Obratite pažnju na polaritet (naznačen na odeljku baterije). Postavite poklopac u odgovarajući položaj (treba da klikne ). Zamenite baterije kada intenzitet masaže masažnim glavama opadne.

Upozirenje - bezbednosne informacije vezane za upotrebu baterija
• Nemojte rastavljati baterije!
• Očistite baterije/tačke dodira aparata pre postavljanja baterija ukoliko je potrebno.
• Prazne baterije odmah izvadite iz aparata!
• U slučaju da baterije iscure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom
sluzokože nosa ili očiju! Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa dosta
sveže vode i obratite se lekaru!
• Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru!
• Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno!
• Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite korišćene i nove baterije zajedno!
• Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija!
• Ukoliko ne planirate da koristite merač duže vreme izvadite baterije!
• Držite baterije van domašaja dece!
• Nemojte puniti baterije. Može doći do eksplozije!
• Nemojte izazvati kratak spoj. Može doći do eksplozije!
• Nemojte bacati baterije u vatru. Može doći do eksplozije!
• Nekorišćene baterije čuvajte u originalnom pakovanju i daple od metalnih delova, da ne bi došlo do kratkog spoja!
• Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite istrošene baterije  na za to predviđena mesta!

Pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje  1  možete podesiti intenzitet masaže (položaj 1 = nizak; pložaj 2 = visok). Nežno prislonite masažne glave  2  na deo tela koji želite da masirate. Nemojte se suviše dugo koncentrisati na jedan deo tela, bolje je da povremeno menjate zone masiranja. Nakon tretmana isključite aparat postavljanjem prekidača za uključivanje/isključivanje  1  na položaj 0.

Tokom masaže primenite blag pritisak! Prejak pritisak može dovesti do povreda ili oštećenja aparata!

Uopšteno, masažni tretman bi trebao da traje između 10 i 15 minuta, jednom do dva puta dnevno. Pre ponovne upotrebe aparata proverite da li se potpuno ohladio.

Ostalo
• Izvadite baterije pre čišćenja.
• Uređaj čistite koristeći mekanu krpu navlaženu blagom sapunicom. Prebrišite aparat čistom suvom krpom.
• Nikada ne korisitite abrazivna sredstva za čišćenje, benzin, razređivače, ni alkohol.
• Nikada ne potapajte aparat u vodu i pazite da voda ne prodre u aparat.
• Sačekajte da se uređaj potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite
• Idealno bi bilo da aparat čuvate u originalnom pakovanju na čistom i suvom mestu.

Odlaganje

Ovaj proizvod se ne može baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira  da li sadrže ili ne toksične supstance) bacati na za to predviđenim mestima. Pre nego što bacite uređaj izvadite baterije. Baterije ne bacajte sa smećem iz domaćinstva, već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili  ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.